Firemná politika

 INTEGROVANÁ POLITIKA

ISO 9001, ISO 14001

 

Manažment spoločnosti JAMEL FASHION s.r.o. vedomý si svojej zodpovednosti za kvalitu a  environment, vyhlasuje svoju integrovanú politiku s nasledovnými princípmi:

 1. Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou.
 2. Vysoká kvalita všetkých činností v oblasti návrhu, výroby, nákupu a predaja odevov a zdravotníckych pomôcok sú predpokladom na upevnenie a neustále zlepšovanie nášho postavenia na domácom trhu a vytvárajú predpoklad pre rozvoj zahraničných aktivít.
 3. Kvalita je prvá a základná úloha, za splnenie ktorej zodpovedajú zamestnanci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných miestach.
 4. Zaväzujeme sa spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť integrovaného manažérskeho systému.
 5. Dodávateľov komponentov a služieb aktívne začleňujeme do nášho integrovaného
  manažérskeho systému.
 6. Zástupcovia vedenia spoločnosti majú potrebnú právomoc a organizačnú voľnosť na riešenie závažných problémov.
 7. Trvalé zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému je podporované
  a zabezpečované aktívnym prístupom zamestnancov na všetkých úrovniach spoločnosti.
 8. Každý náš zamestnanec je reprezentantom spoločnosti a svojou prácou a vystupovaním pomáha budovať dobré meno spoločnosti a stabilizovať pozíciu spoločnosti u zákazníkov.
 9. Starostlivosť o sociálne zabezpečenie, životné,  pracovné prostredie a BOZP je súčasťou stratégie rozvoja spoločnosti. Využívať systém vzdelávania k zvyšovaniu uvedomenia a vedomostí v oblasti integrovaného manažérskeho systému s dôrazom na prevenciu znižovania rizík.
 10. Maximálne sa snažiť o materiálové zhodnocovanie odpadov separovaným zberom,
  recykláciou a nevyužiteľné druhy odpadov zneškodňovať environmentálne vhodným spôsobom.
 11. Manažment spoločnosti sa zaväzuje prevenciou zabraňovať znečisťovaniu životného prostredia, dodržiavať príslušné environmentálne právne a iné požiadavky.

 

 

 

 

 

V Námestove, dňa 01.08.2020                                                 

                                                                                                        Jozef Melek         

                                                                                                  riaditeľ spoločnosti